Versie December 2020

Huishoudelijk Reglement Wielertoerclub Maarssen (WTC Maarssen)

Artikel 1. Begripsbepaling

 • Vereniging: Wielertoerclub Maarssen (WTC Maarssen)
 • Statuten: de door de Algemene Vergadering vastgestelde statuten van de Wielertoerclub

  Maarssen.

 • Leden: zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Statuten.
 • Bestuur: zoals bedoeld in artikel 9 van de Statuten.
 • Algemene Vergadering: zoals bedoeld in artikel 15 van de Statuten.
 • Huishoudelijk Reglement: zie artikel 20 van de Statuten
 • Verenigingsjaar: het kalenderjaar zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van de statuten.

Artikel 2. Lidmaatschap, categorieën lidmaatschap en verplichtingen leden

2.1. Wie lid wil worden van de Vereniging, dient het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier op de website in te vullen en in te sturen. Het Bestuur is bevoegd om aspirant-leden met opgaaf van reden te weigeren.

2.2 Nieuwe leden worden door het Bestuur bij de NTFU aangemeld onder vermelding van zijn/haar categorie:

a. Lid cq. hoofd-lid;
b. Gezinslid;
c. Dubbel lidmaatschap (M-lid).

Het lidmaatschap van de NTFU biedt een aantal voordelen, waaronder een fietsverzekering.

2.3.  Het lidmaatschap kan door middel van schriftelijke opzegging een maand voor afloop van het Verenigingsjaar worden beëindigd bij het Bestuur. De opzegging gaat dan in met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar. Voor opzeggingen die niet op 1 december zijn ontvangen, geldt dat het lidmaatschap in het nieuwe Verenigingsjaar wordt voortgezet tot uiterlijk 1 januari van het daar op volgende jaar. Met het opzeggen van het lidmaatschap vervalt ook het automatische lidmaatschap bij de NTFU.

2.4.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van het Verenigingsjaar wordt opgezegd, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

2.5  Leden zijn verplicht om tijdens de clubritten een helm te dragen en in de meest recente clubkleding te rijden. De enige uitzondering hierop zijn nieuwe leden voor wie clubkleding is besteld, maar nog niet is geleverd.

2.6  Leden zijn verder te allen tijde verplicht te handelen in overeenstemming met de Statuten, dit Huishoudelijk Reglement en de daaruit voortvloeiende voorschriften.

Artikel 3. Contributie

3.1. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op voordracht van het bestuur, door de Algemene Vergadering vastgesteld in de categorieën zoals genoemd in artikel 2.2:
a. Lid c.q. hoofd-lid, basiscontributie per kalenderjaar;
b. Gezinslid, gereduceerde contributie per kalenderjaar;

c. Dubbel lidmaatschap (M-lid), gereduceerde contributie per kalenderjaar.

3.2 De contributie dient voor 1 maart van het lopende Verenigingsjaar op de door de Vereniging aangegeven wijze voldaan te zijn.

3.3 Van nieuwe leden dient de contributie uiterlijk binnen 3 weken na aanmelding overeenkomstig artikel 2.1 op de door de Vereniging aangegeven wijze voldaan te

zijn. Bij aanmelding voor 1 september is de contributie voor het gehele
Verenigingsjaar verschuldigd. Bij aanmelding op of na 1 september dient de contributie voor het resterende Verenigingsjaar te worden voldaan. Een nieuw lid stemt in met automatische incasso van de contributie door het ondertekenen en het afgeven van een‘machtigingsformulier automatische incasso’ welke geactiveerd wordt in het tweede lidmaatschapsjaar.

Artikel 5. Bestuur

5.1.  Het Bestuur van de Vereniging heeft tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester. De functie secretaris en penningmeester mogen niet in één persoon verenigd zijn.

5.2.  Het Bestuur vergadert zo dikwijls als dat de voorzitter dit nodig acht of twee andere bestuursleden dit verlangen.

5.3.  Alle vorderingen op de Vereniging dienen te worden ingediend bij de penningmeester. Declaraties dienen binnen één maand te worden overlegd.

5.4.  Voor handelingen die een bedrag de € 5.000,00 te boven gaan, behoeft het Bestuur de goedkeuring van de Algemene Vergadering.

5.5 Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging voor zover uit de wet of de Statuten niet anders voortvloeit.

Voorzitter

5.6.  De voorzitter leidt de bestuurs- en Algemene Vergadering.

Hij ziet erop toe dat genomen besluiten worden uitgevoerd.

5.7.  Het Bestuur draagt er zorg voor dat in de eerste bestuursvergadering na verkiezing de functies van vicevoorzitter, secretaris en penningmeester onderling worden verdeeld en dat de (overige) taken van de bestuursleden worden vastgesteld.

Secretaris

5.8.  De secretaris voert de correspondentie van de Vereniging en is belast met het notuleren van

de bestuurs- en Algemene Vergadering en het opstellen van het (jaar)verslag.

5.9.  De secretaris houdt een ledenregister bij.

Penningmeester

5.10.  De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de verenigingsgelden.

5.11.  De penningmeester is belast met het innen en betalen van gelden.

5.12.  De penningmeester voert de financiële administratie van de Vereniging.

5.13.  De penningmeester presenteert tijdens de Algemene Vergadering:

 • het financieel jaarverslag, bestaande uit: een staat van bezittingen en schulden van de Vereniging (de balans) en de inkomsten en uitgaven van het afgelopenVerenigingsjaar (de resultatenrekening);
 • een begroting van inkomsten en uitgaven over het volgende Verenigingsjaar.

5.14.  Het Bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage te geven in de boeken en de bescheiden van de Vereniging.

5.15. De penningmeester is te allen tijde verantwoording schuldig aan het Bestuur.

Artikel 6. Commissies

6.1. Het Bestuur is bevoegd commissies in te stellen. De taken en bevoegdheden van een commissie worden door het Bestuur vastgesteld.

Artikel 7. Algemene Vergadering (ledenvergadering)

7.1.  De Algemene Vergadering wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar gehouden. Bijeenroepen van de Algemene Vergadering vindt plaats door het Bestuur met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen.

7.2.  De secretaris of diens plaatsvervanger registreert alle aanwezige leden.

7.4. Ieder lid heeft één stem.

7.5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

7.6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

7.7  Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

7.8  Het Bestuur kan besluiten dat leden bevoegd zijn om door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.

7.9  Het Bestuur kan besluiten dat stemgerechtigde leden voorafgaand aan de Algemene Vergadering hun stem via een elektronisch communicatiemiddel in overeenstemming met het in artikel 17 van de Statuten bepaalde kunnen uitbrengen.

Artikel 8. Privacy

8.1.  De Vereniging behandelt de gegevens van haar leden conform de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving.

8.2.  Leden worden in het privacy statement dat te vinden is op de website geïnformeerd over de wijze waarop de Vereniging omgaat met hun gegevens en die van andere betrokkenen.

8.3.  De Vereniging houdt leden via de website op de hoogte van clubactiviteiten en via de nieuwsbrief als leden zich bij hun aanmelding hiervoor hebben opgegeven. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van fotomateriaal waarop leden herkenbaar zijn afgebeeld mits leden daar bij hun aanmelding bij de Vereniging toestemming voor hebben gegeven.

8.4.  Leden kunnen hun toestemming voor de toezending van de nieuwsbrief en het gebruik van beeldmateriaal zoals bedoeld in artikel 8 lid 4 te allen tijde intrekken. Voor de nieuwsbrief gebeurt dat via de afmeldknop onderaan de nieuwsbrief. Voor het toekomstig gebruik van beeldmateriaal kan dat bij het bestuur.

Artikel 9 Slotbepaling

9.1.  In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

9.2.  Wijzigingen in het huishoudelijk reglement geschieden volgens artikel 20 lid 1 van de Statuten.