Privacy Statement Wieler Toer Club Maarssen

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement geven we je informatie over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij zullen ons in alle gevallen houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen ‘AVG’). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, welke doeleinden en (type) persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement.
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor deze doeleinden.
 • Dat wij jouw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen voor de verwerking van
  persoonsgegevens als dit wettelijk vereist is.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op zullen wijzen en deze zullen respecteren.

Als Wieler Toer Club Maarssen (hierna te noemen WTC Maarssen) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je vragen hebben over dit Privacy Statement, kan je hier contact met ons opnemen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Wanneer je contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, verwerken wij jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Van clubleden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Land
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • (Pas)foto (op vrijwillige basis)
 • Bankrekeningnummer

Van leveranciers verwerken wij de naam van de contactpersoon, de adresgegevens van de betreffende organisatie en het telefoonnummer waarop de contactpersoon bereikbaar is.

Verder verwerken wij van onze sponsors en eventuele lobbycontacten hun naam, adresgegevens en telefoonnummer.

Door onze website te bezoeken worden ook (persoons)gegevens van je verzameld door middel van cookies. De cookies kunnen je locatie bepalen, IP-adres, internetbrowser en apparaat type inzien enanalyses maken van je activiteiten op onze Website. Voor meer informatie verwijzen we je naar deparagraaf Cookies.

Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens?
Persoonsgegevens van bezoekers van onze website en clubleden verwerken wij voor de volgendedoeleinden:
 Het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen via het contactformulier op onze
website
 Ledenadministratie
 Contributieheffing
 Informatieverstrekking o.a. via de website, e-mail en whatsapp incl. clubblad en digitale
nieuwsbrief
 Inschrijven voor clubactiviteiten
 Het afhandelen van bestellingen voor producten en/of diensten op de website
 Het verzenden van uitnodigingen voor en de verslaglegging van (verenigings)bijeenkomsten
 Archivering voor historische doeleinden

Persoonsgegevens van leveranciers, sponsors, lobbycontacten en geïnteresseerden worden verwerktvoor
 Administratieve doeleinden incl. financiële administratie
 Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten

Voor zover wij bij de verwerking van jouw persoonsgegevens derden inschakelen, zoals een hostingpartij, website ontwikkelaar en aanbieder van diensten voor het verzamelen en gedetailleerd weergeven van statistieken met betrekking tot het gebruik van onze website (Google Analytics), zullen wij een verwerkersovereenkomst afsluiten. Hiermee wordt de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd. Buiten de NTFU waarbij jij door jouw lidmaatschap van onze club automatisch wordt aangesloten, worden er door ons geen persoonsgegevens aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan. Jouw persoonsgegevens zullen door ons in geen geval worden doorgegeven naar organisatiesbuiten de EU, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland wanneer deze geen passend beschermingsniveau bieden, tenzij
• je daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven of
• er voor de doorgifte van de persoonsgegevens gebruik wordt gemaakt van een ongewijzigd
door de Europese commissie goedgekeurd modelcontract, waarmee een (naar Europese
maatstaven) passend beschermingsniveau van de persoonsgegevens is gewaarborgd
• de persoonsgegevens worden doorgegeven op grond van het EU-VS Privacyschild. Dit is het
geval bij Google Analytics en de aanbieder van de tool waarmee nieuwsbrieven kunnen
worden verstuurd en mailinglijsten kunnen worden beheerd.
• Er sprake is van een vergunning of een van de andere in de AVG genoemde uitzonderingen.

Minderjarigen
Op dit moment bestaat onze club uitsluitend uit leden van 18 jaar en ouder. Mochten er in de toekomst minderjarige leden bij komen met een leeftijd onder de 16 jaar, zullen wij hun persoonsgegevens enkel en alleen verwerken indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Cookies
WTC Maarssen gebruikt alleen technische en functionele cookies en van analytische cookies via Google Analytics die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bewaartermijn
Als WTC Maarssen bewaren wij jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Persoonsgegevens van clubleden
worden uiterlijk 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap verwijderd, met uitzondering van bepaalde financiële gegevens die 7 jaar bewaard moeten blijven.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Voorbeelden hiervan zijn de volgende:
– Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen
– Wij maken back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten
– Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
– Leden die op basis van een bestuursfunctie of andere bijzondere functie persoonsgegevens
verwerken zijn tot geheimhouding verplicht op basis van een vrijwilligersovereenkomst
– Alle overige leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van hun
persoonsgegevens

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die wij van je hebben. Op de ledenpagina kan je deze te allen tijde inzien. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) voor het toezenden van informatie via e-mail of post.

Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens, dan vragen we je hierover contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van privacy.