Je bekijkt nu Aankondiging statutenwijziging WTC Maarssen

Aankondiging statutenwijziging WTC Maarssen

Wat betreft deze informatie?

Deze informatie legt de route uit hoe de statuten en de clubreglementen zullen/kunnen worden gewijzigd. Dit is nog een openstaand een actiepunt van de ALV uit 2019.

Waarom zijn de wijzigingen nodig?

De huidige statuten dateren uit 1982, gemaakt bij de oprichting van onze club. Alleen een kopie van het originele, hand-getypte document is nog beschikbaar en mist zelfs een pagina. De inhoud is dan ook flink verouderd omdat er nieuwe regelgeving is gekomen en andere ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Een vernieuwing is dus hard nodig om het uitvoeren van taken gemakkelijk maakt, bv ledenadministratie.

Wat wordt er gewijzigd

De statuten van de club én het clubreglement worden samen gewijzigd. De statuten worden door een notaris opgemaakt en voorgedragen aan de leden. De leden, jullie dus, hebben via stemrecht, de mogelijkheid om voor of tegen de wijzigingen te stemmen. De statuten vormen als het waren de grondwet van de club. Deze gelden altijd en hier kunnen leden en bestuur zich op beroepen, op het moment dat het nodig is. In het clubreglement kunnen we gemaakte afspraken voor langere periode vastleggen. Het vormt een aanvulling op de statuten. Over de inhoudelijke wijzigingen worden jullie later uitgebreid geïnformeerd. Op die manier willen we jullie de kans geven om vragen te stellen en willen we als bestuur laten zien dat we hier zo open mogelijk over zijn.

Hoe worden de statuten gewijzigd

Op dit moment is er een notaris bezig om voor onze club een voorstel te maken. Deze zal het bestuur samen met het reglement verspreiden onder de leden en wordt er de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen. Uiteindelijk zal er een definitieve versie worden opgemaakt die ter stemming aan jullie zal worden voorgelegd. Alleen als een ruime meerderheid van de leden instemt, dan zal de notaris het accepteren en zorgen voor bekrachtiging. Wat is een ruime meerderheid, de huidige statuten beschrijft dit zo: bij een speciaal belegde ALV vergadering moet tenminste 2/3 van de leden aanwezig zijn en dan moet 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen vóór de verandering stemmen. Stemmen kan door zelf bij de ALV aanwezig te zijn. Wanneer het aantal leden kleiner is dan het genoemde deel, moet een tweede ALV worden belegd. Van de dan aanwezige leden, moet wederom 2/3 vóór de wijziging stemmen. Met de huidige Corona maatregelen, mogen we helaas niet fysiek bij elkaar komen en gaan we de ALV online organiseren. Er is een spoedwet op dit moment geldig, die ons hierin helpt.

Wanneer vindt het allemaal plaats?

Op de volgende pagina is een tijdschema gemaakt en de stappen die (moeten) worden genomen om de statuten en clubreglement te wijzigen. Dit heeft iets officieels, omdat een wijziging binnen een vereniging alleen op een democratische wijze kan worden doorgevoerd.

Wie zijn hier mee bezig?

Als bestuur hebben we het geluk te worden ondersteund door Irene Halewijn, die samen met een notaris een voorstel voorbereid. Het bestuur zal dit samen met een gewijzigd clubreglement voorleggen aan haar leden. De leden stemmen of de voorgestelde wijzigingen worden aanvaard. Indien aanvaard, zal de notaris de statuten definitief worden gemaakt en vervolgens worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, waar we als club officieel geregistreerd staan

Download hier het informatieblad